14 Responses to “Basuki Tjahaya Purnama – Ko Ahok”

  1. robbyroemekso says:

    gw dukung HOK go for it u/ Jakarta yang ambur adul ini,tata yg rapi Hok

Leave a Reply

*